STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Klaster COP » Kodeks etyczny
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPStefan RaczyńskiKlaster COP - Kodeks etyczny
Kodeks etyczny

K O D E K S P O S T Ę P O W A N I A
E T Y C Z N E G O
CZŁONKÓW STOWARZYSZONYCH
W
KLASTRZE PRZEMYSŁOWYM
DAWNYCH TERENÓW
CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
IM. PREMIERA
EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

SPIS TREŚCI
I. Definicje
II. Zasady ogólne:
1. Zakres stosowania Kodeksu Postępowania Etycznego.
2. Przestrzeganie prawa i standardy postępowania.
3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Odpowiedzialność (za kierunki i efekty działania).
5. Poufność.
6. Zbiorowe i społeczne zaangażowanie.
7. Ochrona środowiska.
III. Wzory do naśladowania – „przykład idzie z góry.”
IV. Zasady polityki kadrowej, relacje z pracownikami.
1. Wydajność i kompetencje pracowników.
2. BHP i ochrona zdrowia.
3. Rozwój kadry.
4. Szacunek i uczciwość względem przełożonych, kolegów i pracowników.
5. Społeczna odpowiedzialność za pracowników.
V. Odpowiedzialność (odpowiedzialne podejmowanie decyzji) Zarządu, kadry menedżerskiej i pracowników.
VI. Zasady postępowania w zakresie istotnych spraw dotyczących polityki i działalności Klastra.
1. Dokumentacja gospodarcza, przejrzystość i pełny zakres informacji.
2. Unikanie sytuacji prowadzących do konfliktu interesów, unikanie działalności dodatkowej.
3. Relacje z partnerami biznesowymi.
4. Zarządzanie ryzykiem.
5. Wybór partnerów.
6.Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji.
7. Postępowanie w razie otrzymania prezentu - zasady i wyjątki.
8. Przestrzeganie prawnych zasad konkurencji.
9. Odrzucenie nielegalnych warunków zatrudnienia.
10. Zasady dobrej komunikacji.
11. Przekazywanie i rozpowszechnianie treści Kodeksu Postępowania Etycznego Klastra

I. Definicje

1) ETYKA

Etyka - ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej zbiorowości społecznej (Encyklopedia PowszechnaPWN tom 8 Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 2009r.). Etyka (gr. ethos i łać. moralis) - obyczaj lub filozofia moralna, etyka normatywna, która stawia sobie pytania: jak żyć, co jest najważniejszym dobrem, co jest naszym obowiązkiem, jak powinno się postępować, jakie cechy i zachowania sprzyjają szczęściu lub minimalizują cierpienia (Popularna encyklopedia. COLLINS 2010 r., tytuł oryginału Collins world encyclopedia);

2) ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój – zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 nr 25 poz.150 z późn. zm.) to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

II. Zasady ogólne

1. Zakres stosowania Kodeksu Postępowania Etycznego.

Postanowienia niniejszego Kodeksu Postępowania Etycznego (zwanego dalej „Kodeksem”) mają zastosowanie do działalności gospodarczej członków – osób i podmiotów stowarzyszonych w klastrze przemysłowym (zwanych dalej „Klastrem”) oraz do wykonywania swoich obowiązków przez Władze i pracowników Klastra.

2. Przestrzeganie prawa i standardy postępowania.

Klaster działa wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i wewnętrznego oraz zasadami etyki. Na mocy Kodeksu wyklucza się podejmowanie działań niezgodnych z prawem, na granicy legalności, działań nieetycznych lub działań naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne.

3. Zasady prowadzenia biznesu działalności gospodarczej.

Podstawową zasadą działalności Klastra i jej pracowników jest zasada długofalowego, zrównoważonego rozwoju.

4. Odpowiedzialność (za kierunki i efekty działania).

Kierunki i efekty działania Klastra realizuje każdy członek Klastra ,osoby i podmioty wymienione w pkt.1), a także każdy pracownik Klastra, poprzez:

 • znajomość i przestrzeganie prawa oraz wartości i zasad ujętych w Kodeksie,
 • reagowanie i interweniowanie w każdym przypadku naruszania przyjętych w Klastrze standardów postępowania,
 • angażowanie się w pracę zespołową,
 • przyczynianie się do tworzenia atmosfery działalności opartej na zaufaniu, profesjonalizmie, wydajności, szacunku dla innych oraz poczuciu własnej godności,

a także poprzez:

 • ochronę majątku Klastra,
 • partnerskie i profesjonalne traktowanie klientów i współpracowników Klastra,
 • regularne podnoszenie kwalifikacji przez udział w oferowanych przez Klaster szkoleniach lub samokształcenie,
 • współdziałanie przy realizacji celów Klastra.

5. Poufność

Wszelkie informacje dotyczące działalności Klastra i jego kontrahentów są traktowane jako poufne i stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pracownikom oraz osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku prawnego innego niż umowa o pracę nie wolno ich ujawniać osobom nieupoważnionym, ani wykorzystywać w celach niezwiązanych z celami Klastra . Zasady te w odniesieniu do pracowników obowiązują podczas trwania stosunku pracy lub innego stosunku umownego pomiędzy pracownikiem a podmiotami stowarzyszonymi w Klastrze, jak również po ich zakończeniu.

6. Zbiorowe i społeczne zaangażowanie

Klaster uczestniczy w różnorodnych przedsięwzięciach społecznych i charytatywnych poprzez stałe wspieranie wybranych organizacji realizujących cele społeczne, kulturalne, humanitarne i użyteczności publicznej. Klaster zachęca pracowników i podmioty stowarzyszone do udziału w tych akcjach i wspierania spraw społecznych.

7. Ochrona środowiska

Klaster uznaje środowisko naturalne za dobro wspólne i kładzie szczególny nacisk na zgodność działań gospodarczych i biznesowych z wymogami ochrony środowiska naturalnego w ramach zasady zrównoważonego rozwoju.

III. Wzory do naśladowania – „przykład idzie z góry”

Zarządy, kadra kierownicza każdego szczebla, a także brygadziści i starsi pracownicy podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Klastrze wpajają zasady wyrażone w Kodeksie nowo zatrudnianym pracownikom, tak, aby normy prawa, postanowienia Kodeksu oraz reguły niepisanego kodeksu moralnego Klastra były przestrzegane przez każdego pracownika. Wyżej wskazane osoby, swoją postawą osobistą, zaangażowaniem zawodowym i społecznym, nienaganną pracą, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej powinny stanowić wzór dla pozostałych pracowników oraz kontrahentów zewnętrznych. Klaster kładzie szczególny nacisk na to, aby kierownictwo stanowiło wzór etyczny dla pracowników.

IV. Zasady polityki personalnej, relacje z pracownikami 

1. Wydajność i kompetencje pracowników

Osiągnięcie przez Klaster zakładanych celów jest możliwe tylko dzięki odpowiednim kompetencjom i wydajności członków oraz pracowników zatrudnionych przez podmioty stowarzyszone w Klastrze . W związku z powyższym Klaster na każdym szczeblu swojej organizacji, podejmuje działania związane ze wspieraniem zawodowego rozwoju wszystkich swoich członków.

2. BHP i ochrona zdrowia

Klaster respektuje zasadę pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, zarówno podczas realizacji, nadzoru i koordynacji wszelkich przedsięwzięć gospodarczych budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów o dużym stopniu złożoności, jak i w ramach bieżącej działalności.

3. Rozwój kadry

Klaster dąży do zapewnienia wysokiego poziomu profesjonalizmu swoich członków i pracowników zatrudnionych przez podmioty stowarzyszone, z tego względu stale zapewnia im możliwości rozwoju zawodowego. W celu podnoszenia kwalifikacji członkowie Klastra kierują pracowników na studia, studia podyplomowe, kursy, konferencje, warsztaty, szkolenia oraz zachęcają do podnoszenia kwalifikacji w ramach samokształcenia. Dotyczy to w szczególności kadry zarządzającej, kadry inżynieryjno - technicznej, pracowników ekonomiczno - finansowych, organizacji i zarządzania, biurowych, oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, których również zachęca się i kieruje na różnorodne kursy podnoszące kwalifikacje, a także pozwalające uzyskać dodatkowe uprawnienia. Każdemu pracownikowi stawia się coraz wyższe wymagania, nie zapominając jednak o udzieleniu mu odpowiedniego wsparcia w celu ich spełnienia. Dla umożliwienia podnoszenia kwalifikacji kadry w miejscu pracy firmy stowarzyszone w Klastrze prenumerują odpowiednie wydawnictwa związane z przepisami prawa powszechnego (np. prawa budowlanego), warunkami technicznymi wykonania i odbioru w poszczególnych branżach oraz tematyczne wydawnictwa książkowe.

4. Szacunek i uczciwość względem przełożonych, kolegów i pracowników

Mając na względzie, iż sukces Klastra istotnie zależy od relacji międzyludzkich i atmosfery pracy, Klaster promuje wzajemny szacunek, otwartość, zaufanie w relacjach przełożeni - podwładni, a także bezkonfliktową współpracę i koleżeńskie stosunki pomiędzy pracownikami. Klaster stara się nie dopuszczać do powstawania konfliktów i nieporozumień oraz ogranicza ich źródła.

5. Społeczna odpowiedzialność za pracowników

Społeczna odpowiedzialność za członków i pracowników Klastra wynika bezpośrednio z zasady szacunku i uczciwości. Każdy z członków i pracowników może oczekiwać, że nie zostanie pozostawiony przez Klaster bez pomocy w przypadku wypadków losowych, przewlekłych chorób, śmierci bliskich osób czy innych tego rodzaju zdarzeń życiowych.

V. Odpowiedzialność (odpowiedzialne podejmowanie decyzji) Zarządu, kadry menedżerskiej i pracowników

Obowiązkiem wszystkich członków Klastra jest:

 • przestrzeganie przepisów prawa powszechnego i wewnętrznego,
 • przestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu,
 • zgłaszanie przełożonym i interweniowanie w przypadkach naruszania przyjętych w Klastrze standardów postępowania lub łamania przepisów,
 • efektywne angażowanie się w prace zmierzające do realizacji celów Klastra,
 • tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na zaufaniu, szacunku dla innych, profesjonalizmie, odpowiedzialności oraz poczuciu własnej wartości i godności,
 • działanie w sposób obiektywny, w oparciu o zasadę dobrej wiary,
 • dbałość o majątek Klastra,
 • regularne uczestniczenie w organizowanych przez Klaster szkoleniach i kursach oraz samokształcenie,
 • wytyczanie oraz respektowanie przejrzystych zasad polityki wobec klientów, kontrahentów, najemców, współpracowników i partnerów biznesowych Klastra.

VI. Zasady postępowania w zakresie istotnych spraw dotyczących polityki i działalności Klastra

1. Dokumentacja gospodarcza, przejrzystość i pełny zakres informacji

Wszystkie transakcje gospodarcze muszą być dokumentowane w sposób staranny, kompletny, i nienaganny, zgodny z przepisami prawa powszechnego , wewnętrznymi przepisami i zasadami obowiązującymi w Klastrze, a dokumenty i zapisy księgowe muszą być rzetelne i przejrzyste oraz prowadzone zgodnie z zasadami rachunkowości.

2. Unikanie sytuacji prowadzących do konfliktu interesów, unikanie działalności dodatkowej

Niezależnie od rodzaju działalności, Klaster kładzie nacisk na unikanie sytuacji, które mogłyby powodować, choćby potencjalnie, konflikt interesów. Dotyczy to członków Zarządów i Rad Nadzorczych podmiotów stowarzyszonych w Klastrze, jak również poszczególnych pracowników.

3. Relacje z partnerami biznesowymi

Klaster w swoich kontaktach biznesowych kieruje się zasadą partnerstwa. Generalnymi i podstawowymi wartościami Klastra w relacjach z partnerami biznesowymi są rzetelność, uczciwość, profesjonalizm,przejrzystość, otwartość, poufność, odpowiedzialność za zachowanie oraz utrzymanie i wdrażanie możliwie najwyższych standardów jakości oferowanych usług.

4. Zarządzanie ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem służy unikaniu i eliminacji ryzyk, które mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju lub istnienia Klastra. Każdy pracownik podmiotów stowarzyszonych w Klastrze w zakresie swoich kompetencji obowiązany jest do skutecznego zarządzania ryzykiem. Przyjęto, że skuteczne zarządzanie ryzykiem to:

 • zdolność przewidywania zdarzeń niosących ryzyko i zapobieganie im,
 • gromadzenie wiedzy i informacji na temat przewidywanych ryzykownych zdarzeń,
 • analiza danych w celu podejmowania możliwie najlepszych decyzji, określanie odpowiedniej hierarchii, unikania, ograniczania, kontrolowania i akceptacji ryzyk,
 • unikanie nieprawidłowych założeń i fałszywych definicji ryzyka,
 • dbałość o czytelne i przejrzyste zarządzanie projektami,
 • wspomaganie realizacji celów projektów w zakresie wyznaczonych pułapów jakości, czasu i kosztów,
 • opracowywanie scenariuszy w przypadku identyfikacji istotnych ryzyk,
 • wyższa jakość planowania awaryjnego,
 •  informowanie przełożonych o potencjalnych możliwościach występowania ryzyka.

5. Wybór partnerów

Klaster jest otwarty na współpracę z każdym partnerem (krajowym i zagranicznym) i angażuje się w przedsięwzięcia wymagające ustalenia formy organizacyjnej oraz w organizowanie finansowania dla dowolnie dużych procesów inwestycyjnych i zadań. Klaster i jego pracownicy są otwarci na każdą poważną propozycję współpracy na dowolnym etapie realizacji procesów inwestycyjnych, jednakże niezmiennie mają na względzie wewnętrzny kodeks etyczny, który wyklucza podejmowanie działań na granicy legalności, działań nieetycznych lub działań naruszających zasady moralne.

6. Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji

Żaden członek i pracownik podmiotów stowarzyszonych w Klastrze, ani jego pełnomocnik, w związku z prowadzeniem spraw Klastra, nie może nakłaniać, przyjmować ani dostarczać niedozwolonych korzyści materialnych i niematerialnych urzędnikom oraz kontrahentom, ich pracownikom i pełnomocnikom. Naruszenie tej zasady będzie podstawą do rozważenia przez Sąd Koleżeński pozbawienia członkostwa w Klastrze, rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem lub odpowiednio innego stosunku umownego. O każdej próbie korupcji pracownik zobowiązany jest poinformować przełożonego lub Zarząd.

7. Postępowanie w razie otrzymania prezentu - zasady i wyjątki

Mając na względzie, iż prezenty mogą mieć bezpośredni wpływ na zachowanie i decyzje obdarowywanego, generalną zasadą obowiązującą w Klastrze jest nieprzyjmowanie żadnych prezentów. Dopuszczalne są sytuacje wyjątkowe, w których prawdopodobieństwo wywierania wpływu na daną decyzję poprzez przekazanie prezentu jest w danych okolicznościach znikome lub wykluczone, jednakże każdy taki przypadek powinien być uzgodniony z przełożonym. Należy przy tym kierować się generalną zasadą, aby unikać prezentów, które mogłyby wydawać się niestosowne czy zbyt kosztowne. W krajach, w których przekazywanie prezentów jest zwyczajem i wyrazem uprzejmości, należy stosować się do zasad obowiązujących w tym kraju, mając równocześnie na uwadze ogólny wizerunek Klastra.

8. Przestrzeganie prawnych zasad konkurencji

Klaster zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji we wszelkich działaniach gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Kierowania się zasadami działania zgodnie z literą i duchem prawa, jak i dobrego obyczaju, oraz unikania wszelkich nieuczciwych praktyk.

9. Odrzucenie nielegalnych warunków zatrudnienia

Wszyscy pracownicy podmiotów stowarzyszonych w Klastrze zatrudniani są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. Każdy członek władz Klastra i jego pracownik przestrzegają wszystkich przepisów i norm prawa pracy. Pracownicy Klastra są informowani i otrzymują wskazówki umożliwiające zrozumienie przysługujących im praw. Nielegalne zatrudnienie w Klastrze jest zabronione.

10. Zasady dobrej komunikacji

Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Klastra ma zarówno komunikacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna z partnerami, klientami, najemcami, urzędami, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami zewnętrznymi. W związku z powyższym w Klastrze przestrzegane są następujące zasady dobrej komunikacji: otwartość, przejrzystość, aktualność, wzajemny szacunek i nieingerencja. Członkowie Klastra i pracownicy podmiotów stowarzyszonych, są informowani o obowiązujących przepisach i ustaleniach oraz odpowiednio wcześnie informowani o zmianach w nich zachodzących. Wszyscy otrzymują przejrzyste wytyczne w celu zagwarantowania jasności i spójności informacji na temat oficjalnego stanowiska Klastra. Wobec mediów, inwestorów, partnerów, stanowisko Klastra wyrażają tylko odpowiednio przygotowani, przedstawiciele Klastra wyznaczeni w tym celu przez Zarząd Klastra. Nie jest dopuszczalne udzielanie komukolwiek jakichkolwiek informacji na temat relacji Klastra z klientami, partnerami, konkurencją, ani na temat prowadzonych aktualnie negocjacji. Prywatność członków Klastra i pracowników podmiotów w nim stowarzyszonych podlega ochronie.

11. Przekazywanie i rozpowszechnianie treści Kodeksu Postępowania Etycznego Klastra

W celu przekazania treści i zagwarantowania przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu Postępowania Etycznego zostanie on opublikowany na stronie internetowej Klastra, co umożliwi zapoznanie się z nim przez wszystkich partnerów biznesowych Klastra. Wydrukowany egzemplarz Kodeksu będzie otrzymywał każdy nowo przyjmowany do pracy przez którykolwiek z podmiotów stowarzyszonych w Klastrze w momencie zawierania umowy. Treść Kodeksu będzie przedstawiana i omawiana na posiedzeniach i spotkaniach Rad Nadzorczych podmiotów
stowarzyszonych w Klastrze i kadry zarządzającej oraz w ramach szkoleń wewnętrznych. Za wdrożenie i przestrzeganie w Klastrze zasad Kodeksu Postępowania Etycznego odpowiedzialne są Zarządy podmiotów stowarzyszonych w Klastrze oraz Zarząd Klastra.

 

Dla mediów Kontakt