STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Klaster COP » Statut
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPAndrzej BanaszakKlaster COP - Statut
Statut

 
STATUT STOWARZYSZENIA

na rzecz

KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO

dawnych terenów
CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO

im. premiera
EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne: §§ 1-5
ROZDZIAŁ II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji: §§ 6-7
ROZDZIAŁ III. Członkowie Stowarzyszenia: §§ 8-15
ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia: §§ 16-25
ROZDZIAŁ V. Majątek Stowarzyszenia i działalność gospodarcza: §§ 26-29
ROZDZIAŁ VI. Zmiany statutu: §§ 30-31
ROZDZIAŁ VII. Likwidacja stowarzyszenia: §§ 32-33

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
§1.

1. Stowarzyszenie na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, zwane w dalszej części niniejszego statutu "Stowarzyszeniem", jest samorządnym ruchem obywatelskim podejmującym działania mające na celu rozwój gospodarczy i społeczny Rzeczpospolitej Polskiej, w tym terenów wchodzących w przeszłości w obszar Centralnego Okręgu Przemysłowego.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i innych ustaw, a działalność swą będzie realizować w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom.

§4.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną (po zarejestrowaniu w KRS), może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania, współdziała z odpowiednimi organami rządowymi i samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz współpracuje z właściwymi instytucjami Unii Europejskiej.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać ich wykonanie innym podmiotom.

§5.

Stowarzyszenie używa pieczęci ze znakiem, nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz może wydawać legitymacje i odznaki członkowskie.

ROZDZIAŁ II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§6.

Do celów Stowarzyszenia należy:
a) wspomaganie rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej, w tym wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
b) wspomaganie rozwoju innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
c) promocja gospodarcza poszczególnych regionów Rzeczpospolitej Polskiej;
d) wspieranie szkolnictwa wyższego i jednostek badawczo-rozwojowych;
e) popularyzacja wiedzy o historii i tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz o dorobku życiowym premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi, uczelniami oraz instytucjami państwowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
b) organizowanie prelekcji, szkoleń, seminariów, pokazów i zajęć szkoleniowych;
c) organizowanie spotkań i konferencji służących nawiązaniu współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami;
d) tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie swoim członkom oraz osobom trzecim baz danych zawierających informacje techniczne i handlowe potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej (w granicach dozwolonych przepisami prawa oraz z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych członków);
e) organizowanie wymiany doświadczeń produkcyjnych, handlowych, organizacyjnych (knowhow) przez członków Stowarzyszenia na preferencyjnych warunkach (przy zachowaniu zasady swobody kontraktowej oraz z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych członków);
f) organizowanie i prowadzenie badań marketingowych, wyszukiwanie wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej, zarządzającej, logistycznej, udzielanie pomocy w uczestniczeniu przez członków w międzynarodowych targach i wystawach;
g) współudział w powstawaniu klastrów przemysłowych;
h) tworzenie i przystępowanie do organizacji i struktur, w tym w szczególności platform technologicznych, sieci oraz klastrów technologicznych (gospodarczych, innowacyjnych), których cel zbieżny jest celami Stowarzyszenia;
i) zarządzanie strukturami (jednostkami) opisanymi w punkcie poprzednim;
j) udzielanie wsparcia intelektualnego i materialnego studentom szkół wyższych na kierunkach studiów związanych z innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz pracownikom naukowym poprzez udostępnianie uczelniom przez członków wspierających Stowarzyszenia potencjału technicznego i personelu na potrzeby praktyk studenckich i prowadzenia prac naukowobadawczych, na zasadach określonych umową stron, fundowanie stypendiów i nagród dla osób wyróżniających się bardzo dobrymi osiągnięciami w nauce i pracy badawczej;
k) promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych i wyników badań naukowych w szczególności pod kątem możliwości ich wykorzystania w działalności gospodarczej;
l) podejmowanie działań związanych z promocją gospodarczą i turystyczną terenów Rzeczpospolitej Polskiej wchodzących w przeszłości w obszar Centralnego Okręgu Przemysłowego;
m) prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej, w kręgach politycznych i organizacjach gospodarczych w istotnych sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia;
n) podejmowanie działań zmierzających do uczestnictwa przez Stowarzyszenie w procesach prawodawczych i przy podejmowaniu decyzji istotnych dla realizacji celów Stowarzyszenia;
o) reprezentowanie Stowarzyszenia na targach i imprezach handlowych, seminariach konferencjach, sympozjach w kraju i zagranicą;
p) organizowanie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III. Członkowie Stowarzyszenia
§8.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy spełniający powyższe warunki, chociażby nie mieli miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia, jeżeli zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

§ 9.

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje jego Zarząd na pisemny wniosek kandydata, za rekomendacją dwóch członków założycieli.
2. Kandydat uzyskuje członkostwo z chwilą podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.

§10.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:
a) poprzez wygaśnięcie,
b) poprzez wykluczenie,
c) poprzez zrzeczenie się członkostwa,
d) w przypadku śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§11.

Członkostwo w Stowarzyszenia wygasa w przypadku:
a) rozwiązania Stowarzyszenia,
b) utraty przez członka wymogów stawianych kandydatom na członka Stowarzyszenia, przewidzianych w §8 ust. 1 statutu.

§12.

1. Zarząd może wykluczyć członka z szeregów Stowarzyszenia w przypadku:
a) rażącego naruszenia przez członka postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania Członków albo Zarządu,
b) zalegania przez członka z wpłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, pomimo dwukrotnego upomnienia.
2. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie od Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.

§13.

Członek Stowarzyszenia może zrzec się członkostwa poprzez pisemne oświadczenie.

§14.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, w szczególności do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
c) uzyskania informacji o działalności Stowarzyszenia, przy czym w przypadku trudności w uzyskaniu informacji, każdy z członków może zwrócić się do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o podjecie uchwały regulującej wykonanie tego prawa,
d) inicjowania działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i uczestnictwa w realizacji tych prac,
e) uczestnictwa w przedsięwzięciach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
2. Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługują uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem pkt. a).
3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo brać udział - z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający - osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.

§15.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) przestrzegać statutu i stosować się do uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia,
b) wspierać działania Stowarzyszenia zmierzające do realizacji statutowych celów, dla których powołano Stowarzyszenie do życia,
c) opłacać terminowo składki w wysokości określonej uchwałą właściwych władz
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia
§16.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§17.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W trakcie kadencji Walne Zebranie Członków może odwołać każdego z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.
2. Członkowie wybrani do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Kadencja Komisji Rewizyjnej nie może zakończyć się przed corocznym Walnym Zebraniem Członków.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), o ile Statut lub przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
4. W przypadku wygaśnięcia, wykluczenia, zrzeczenia się lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz będzie uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§18.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków odbywają się przynajmniej raz w roku.
3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia. Pisemne zawiadomienia powinny być dostarczone członkom co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania (listami poleconymi, bądź osobiście), wraz z podaniem porządku obrad.

§19.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołane na skutek żądań określonych w ust. 1, musi się odbyć w ciągu 6 tygodni od chwili wpłynięcia pisemnego żądania, przy zachowaniu wymagań przewidzianych w §18 ust. 3 statutu.

§20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
c) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalenie statutu i jego zmian,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz uchwał Zarządu,
g) uchwalenie budżetu, w tym ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu,
i) uchwalenie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jej majątku,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

§21.

1. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu, jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu i Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, a posiedzenia są protokołowane.
4. Pracą Zarządu kieruje Prezes, którego kompetencje i zakres obowiązków określa Regulamin Pracy Zarządu.

§22.

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§23.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy wskazane w Statucie Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określenie szczegółowych kierunków działania,
c) przygotowanie projektów budżetu i preliminarzy,
d) uchwalenie regulaminów przewidzianych w Statucie,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
g) przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
h) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
i) powoływanie biura Stowarzyszenia i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz powoływanie ich kierowników,
j) prowadzenie innych, bieżących spraw Stowarzyszenia.

§24.

1. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§25.

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest badanie całokształtu działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem w szczególności działalności finansowej.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych oraz żądać wyjaśnień.
3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
4. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu, może także złożyć wniosek o odwołanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

ROZDZIAŁ V- Majątek Stowarzyszenia i działalność gospodarcza

§26.

Dochodami Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) środki pochodzące z krajowych i zagranicznych darowizn, dotacji, zapisów i spadków,
c) dotacje przedmiotowe i inne dochody płynące z wykonywania funkcji zleconych administracji,
d) dochody z działalności gospodarczej,
e) dochody z majątku Stowarzyszenia,
f) odsetki od lokat kapitałowych,
g) dywidendy i zyski z akcji i udziałów w spółkach.

§ 27.

Wysokość składek członkowskich oraz termin ich zapłaty ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 28.

1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Wystąpienie o subwencje, dotacje, darowizny wymaga uchwały Zarządu przyjętej jednogłośnie.
3. Przyjęcie subwencji, dotacji, darowizny, spadku wymaga uchwały Zarządu przyjętej jednogłośnie.

§ 29.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
a) działalność poligraficzna (18.12.Z);
b) badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
c) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B);
d) reklama (73.1);
e) organizacja konferencji i seminariów (82.30.Z);
f) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza (58.1.);
g) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych (63.1.);
h) doradztwo związane z zarządzeniem (70.2.);
i) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9.);
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio bądź za pośrednictwem powołanych przez Zarząd odrębnych jednostek organizacyjnych.
3. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 2, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd w akcie powołania.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.
5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


ROZDZIAŁ VI. Zmiany Statutu
§ 30.

Do uchwalenia Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany potrzebna jest uchwała Walnego Zebrania Członków.

§ 31.

Uchwała Walnego Zebrania Członków o uchwaleniu lub zmianie Statutu Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności 2/3 większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII. Likwidacja Stowarzyszenia
§ 32.

Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności 3/4 większości głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

§ 33.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić sposób rozwiązania, wskazywać osoby likwidatorów oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Stowarzyszenia.

Dla mediów Kontakt