23 Resource id #7 Klastry - Klaster przemysłowy COP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPKlastry - Klaster przemysłowy COP
Klastry

Wraz z postępem procesu globalizacji, utrzymanie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki staje się coraz trudniejszym wyzwaniem, wymagającym gruntownej modyfikacji strategii biznesowych i polityki gospodarczej. Nowy sposób kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw stanowi koncepcja klastrów, które są efektywnym sposobem poszukiwania efektów synergii wynikających ze współpracy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład tzw. potrójnej helisy (ang. triple helix), a więc przedsiębiorcami, nauką i władzami publicznymi.

Klastering odgrywa szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększania innowacyjności gospodarki, ponieważ we współczesnych modelach procesów innowacyjnych, innowacje są traktowane jako produkt współpracy i interakcji między ludźmi i organizacjami, a ich otoczeniem.

Rosnące znaczenie i popularność koncepcji klastra oraz wpływ klasteringu na rozwój gospodarczy doprowadziły do ukształtowania polityki wspierania klastrów, czego przykładem jest rozwijana w ostatnich latach przede wszystkim przez OECD koncepcja polityki rozwoju gospodarczego opartej o klastry (ang. cluster-based economic development policy). Zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, w ramach polityki klastrowej uruchamiane są różnorodne działania mające na celu stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez wspieranie podmiotów gospodarczych w poprawianiu ich pozycji konkurencyjnej.

Klastry odgrywają również dużą rolę w kontekście wymiaru terytorialnego polityki rozwoju (ang. territorial-based policy), który można zdefiniować jako realne efekty realizacji inicjatyw rozwojowych zarówno sektorowych, jak i horyzontalnych oraz ustawodawstwa na poziomie kraju i międzynarodowym, odczuwalne na poziomie lokalnym (m.in. rozwoju miast czy rozwoju obszarów wiejskich).

Koncepcja klastrów staje się także istotnym elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej, wpisując się w priorytety Strategii „Europa 2020”. Wzrost zainteresowania klasteringiem obserwuje się także w Polsce, o czym świadczy wiele inicjatyw oraz przedsięwzięć odwołujących się do koncepcji klastra i stosujących to słowo w nazwie.

Polityka wspierania klastrów, ze względu na swój horyzontalny charakter, stanowi istotny element składowy kilku dziedzin polityki gospodarczej, przede wszystkim innowacyjnej, regionalnej i przemysłowej. Struktury klastrowe, stanowiące skuteczny mechanizm koncentrowania zasobów i środków oraz jeden z najlepiej zdiagnozowanych sposobów stymulowania współpracy horyzontalnej w gospodarce, mają możliwość wpływu na generowanie i przyśpieszenie procesów innowacyjnych oraz odgrywanie roli bieguna wzrostu w skali całego regionu, a nawet kraju. Polityka klastrowa, tworząc warunki dla rozprzestrzeniania się impulsów rozwojowych na pozostałe obszary, będzie umożliwiać pełniejsze wykorzystywanie potencjału rozwojowego, a z drugiej przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji.

Biorąc pod uwagę możliwości uzyskiwania efektów synergii między polityką klastrową oraz mechanizmami dotyczącymi specjalnych stref ekonomicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na ukierunkowanie instrumentów wspierania klastrów na rozwój interakcji i współpracy między podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w specjalnych strefach ekonomicznych. Rozwój klastrów może stanowić czynnik dynamizujący działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych oraz zapewniać długookresowe korzyści dla funkcjonujących w ich ramach przedsiębiorstw, przekładając się także na wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionów.


 

Międzynarodowa Konferencja dedykowana klastrom

Ministerstwo Rozwoju z duńską Agencją ds. Nauki, Technologii i Innowacji zorganizowały międzynarodową konferencję dedykowaną klastrom w dniach 19 – 20 września 2016 r. w Warszawie. Konferencja jest jednym z projektów realizowanych w ramach współpracy w grupie BSR Stars (Baltic Sea Region Cooperation)  

Zaproszenie na XVII Światową konferencję Gospodarczą Polonii 

Po co nam klastry w transporcie i logistyce

Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” w Gdańsku jest oddolną inicjatywą pomorskiego biznesu. Został powołany uchwałą członków klastra 12 lipca 2012 r. Działa w branży logistyka, transport, dystrybucja , która jest wiodącym sektorem gospodarki regionu pomorskiego   

Rada Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe

Rada Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe nadała profesorowi W. Andruszkiewiczowi tytuł Honorowego Przewodniczącego podczas Walnego Zebrania Klastra w dniu 19 kwietnia 2013 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W uroczystości wziął udział Marszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, członkowie i partnerzy Klastra oraz zaproszeni goście   

Porozumienie Klaster Energooszczędna Stolarka Budowlana 

Umowa o Współpracy KLASTRA COP z Świętokrzysko-Podkarpackim Klastrem Energetycznym

W dniu 15 kwietnia 2013 roku w siedzibie ŚCITT-u w Kielcach zostało podpisane POROZUMIENIE o WSPÓŁPRACY „Świętokrzysko – Podkarpackiego Klastra Energetycznego” z siedzibą w Kielcach, a Klastrem COP. Podpisy pod dokumentem złożyli ze strony Klastra Energetycznego prezes Łukasz Bilski oraz ze strony Zarządu Klastra COP wiceprezes Jan Banaszak i członek Zarządu Jacek Kopyra   

Konferencja "Strategie rozwoju klastrów" - 7 marca 2012

W dniu 7 marca 2012 została zorganizowana konferencja "Strategie rozwoju klastrów". Konferencja została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia PARP p. "Polskie klastry i polityka klastrowa". Patronat honorowy konferencji: Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  

Powołanie reprezentacji ogólnokrajowej ZP

Po wielomiesięcznych konsultacjach przedsiębiorców, uczelni, organizacji gospodarczych należących do Klastra COP w dniu 2 kwietnia 2012 roku w auli WAT w Warszawie, odbyło się spotkanie założycielskie przedstawicieli nowoczesnych formacji gospodarczych, jakimi są klastry. Celem było powołanie reprezentacji ogólnokrajowej w formie prawnej Związku Pracodawców „Klastry Polskie”. Udział brali reprezentanci klastrów z całego kraju. Klaster COP reprezentowali Jan Ludwik Banaszak oraz Janusz Sobieraj 

II spotkanie Klubu Klastrów Ministerstwa Gospodarki

W dniu 8 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się II spotkanie Klubu Klastrów Ministerstwa Gospodarki (KKMG) organizowane i prowadzone przez specjalistę Ministerstwa Gospodarki ds. klasteringu w Polsce i na świecie dr Igora Mitroczuka. Zebrani to elita formacji gospodarczej klastrów w Polsce.


Dla mediów Kontakt